Eduardo Contreras/Union-Tribune
10 Images

Baking brothers expand old world traditions

Eduardo Contreras/Union-Tribune
Prager Brothers Artisan Breads co-owner Clinton Prager prepares pretzels for baking on Wednesday in Carlsbad. (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)
pac-2662241-sd-no-prager-ec-008
SAN DIEGO, CA March 28th, 2017 | Prager Brothers Artisan Breads co-owner Clinton Prager (right) and baker Cervando Tapia (left) prepares to bake pretzels on Wednesday in Carlsbad, California. | (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune) (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)
pac-2662241-sd-no-prager-ec-007
SAN DIEGO, CA March 28th, 2017 | Prager Brothers Artisan Breads on Wednesday in Carlsbad, California. | (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune) (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)
pac-2662241-sd-no-prager-ec-006
Prager Brothers Artisan Breads in Carlsbad.(Eduardo Contreras/Union-Tribune) (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)
Eduardo Contreras/Union-Tribune
Prager Brothers Artisan Breads workers prepare prepare scones for baking in Carlsbad. (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)
Eduardo Contreras/Union-Tribune
Prager Brothers Artisan Breads co-owner Clinton Prager prepares to bake some artisan breads in Carlsbad. (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)
pac-2662241-sd-no-prager-ec-003
Prager Brothers Artisan Breads co-owner Clinton Prager prepares to bake some artisan breads on Wednesday in Carlsbad. (Eduardo Contreras/Union-Tribune) (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)
Eduardo Contreras/Union-Tribune
Prager Brothers Artisan Breads co-owner Clinton Prager prepares to bake some artisan breads in Carlsbad. (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)
Eduardo Contreras/Union-Tribune
Prager Brothers Artisan Breads co-owner Clinton Prager prepares to bake some artisan breads in Carlsbad. (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)
Eduardo Contreras/Union-Tribune
Prager Brothers Artisan Breads co-owner Clinton Prager (left) ad baker Cervando Tapia (right) load pretzels into an oven in Carlsbad. (Eduardo Contreras / San Diego Union-Tribune)
1/10